Go to file
Kiara Grouwstra c8d58111c9 first commit 2023-01-13 21:12:39 +01:00
README.md first commit 2023-01-13 21:12:39 +01:00

README.md

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: BIJ1.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam; zij is opgericht op veertien december tweeduizend zestien.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in Nederland op basis van het gelijkheidsbeginsel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet zich actief in ter bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle mensen middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten.
 2. De vereniging streeft dit doel na door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:
  1. het geven van bekendheid aan de politieke doelstellingen via de media;
  2. het propageren van de politieke uitgangspunten zoals die in de beginselverklaring, partijprogramma en aanvullende nota's zijn verwoord;
  3. het beleggen van bijeenkomsten in binnen en buitenland;
  4. het deelnemen aan plaatselijke, regionale, landelijke en Europese verkiezingen;
  5. het onderhouden van banden met gelijkgestemde politieke partijen en organisaties;
  6. alle overige wettelijke middelen die het doel van de politieke partij kunnen dienen.

VAN DE LEDEN

Artikel 3

 1. De vereniging kent leden en ereleden,
 2. Lid is degene, die als zodanig is toegelaten.
 3. Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat degene zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.

TOELATING

Artikel 4

 1. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris via het Partijbureau. De opgave bevat ten minste de voorletters, naam en adres en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn.
 2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al dan niet als lid wordt toegelaten. Bij niet-toelating waarbij de redenen opgegeven dienen te worden, door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. De secretaris geeft via het Partijbureau onverwijld schriftelijk bevestiging van de inschrijving als lid aan de kandidaat. Het bestuur heeft een maand om te besluiten over toelating vanaf het verzenden van de bevestiging over de inschrijving.
 4. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Onder adres is mede begrepen een opgegeven emailadres.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 6

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn;
  3. schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid diens verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Afdelingsbesturen kunnen een lid voordragen voor opzegging;
  4. ontzetting door de algemene vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bestuur en algemene vergadering kunnen voor dit besluit advies inwinnen bij de geschillencommissie.
 2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Diegene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 3. Ingeval van een besluit tot schorsing dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag hetzij tot opheffing der schorsing. Bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 8

 1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
 2. Slechts zij, die lid zijn van de vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.
 3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
 4. Ontzetting van een bestuurslid uit het lidmaatschap en derhalve ook uit het bestuurslidmaatschap geschiedt door het bestuur in geval van ontslag van het bestuurslid verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert, waarbij het betrokken bestuurslid bij het desbetreffende besluit geen stemrecht kan uitoefenen.
 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tenzij de voorzitter al in functie is benoemd door de algemene vergadering. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bij elkaar te roepen, waar in de vacature(s) wordt verzien.
 6. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij in het kader van hun functie hebben gemaakt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 1. hetzij het bestuur;
 2. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUURSTAAK

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 12

 1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen wanneer ten minste twee bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk doch kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat de bestuurder heeft opgegeven. Door het opgeven van een dergelijk emailadres wordt de bestuurder geacht te hebben ingestemd met de oproeping als in de vorige zin omschreven.
 3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 4. De voorzitter stelt de agenda vast. De voorzitter is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij schriftelijke rondvraag moet meer dan de helft van de ter vergadering aanwezige bestuursleden deelnemen aan de besluitvorming.
 7. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 8. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.
 9. Ieder bestuurslid is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen en van de verhandelingen ter vergadering kennis te nemen.
 10. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering als voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 11. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 12. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van het bestuur of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
 13. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris ten minste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris wordt vastgesteld en ondertekend. De secretaris houdt notulen bij.
 14. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
 15. Het bestuur kan, hetzij in vergadering, hetzij buiten vergadering besluiten nemen, waaronder mede begrepen een elektronisch communicatiemiddel, doch slechts mits geen van de bestuurders zich schriftelijk tegen dergelijke besluitvorming heeft verzet.
 16. Aan de bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen en in een dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of audiovisuele communicatie van alle bestuursleden, waar ter wereld ze zich ook bevinden, wordt beschouwd als een bestuursvergadering voor de duur van de verbinding, tenzij de meerderheid van de aanwezig bestuursleden daartegen bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle bestuursleden bekend zijn met de te nemen besluiten. De secretaris houdt de besluiten bij die via dergelijke besluitvorming tot stand zijn gekomen.

DE KASCOMMISSIE

Artikel 13

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

 1. Ten minste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
 2. Leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 3. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan diens stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 15

 1. Het bestuur roept vergaderingen bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden op de adressen als opgenomen in het register, ten minste vijftien (15) dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. De oproeping kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres als vermeld in het ledenregister. Door het opgeven van een emailadres wordt het lid geacht te hebben ingestemd conform artikel 2:41 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, met de oproeping als in de vorige zin omschreven.
 2. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld:
  1. verkiezing van bestuursleden;
  2. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  3. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. décharge en benoeming van de kascommissie,

TOEGANG EN UITOEFENING STEMRECHT

Artikel 16

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en bestuursleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. In afwijking van het vorenstaande hebben geschorste leden toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn zij bevoegd daarover het woord te voeren.

 2. Elk lid dat stemgerechtigd is volgens het vorige lid van dit artikel, kan dit stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het stemgerechtigde lid via dit elektronisch communicatiemiddel:

  • kan worden geïdentificeerd,
  • rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering,
  • en kan deelnemen aan de beraadslaging.

  Het bestuur is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder is begrepen de eis dat het stemgerechtigde lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geidentificeerd. Deze voorwaarden dienen bij de oproeping tot de vergadering bekend te worden gemaakt.

 3. Over toelating van andere personen dan de in lid I bedoelden beslist de algemene vergadering.

 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is stemgerechtigd. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel, en met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in de slotzin van lid 2 van dit artikel, worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste (30) dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

 5. Een lid kan diens stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan twee stemgerechtigden leden vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.

 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen beslist het lot.

 6. Bij staking van stemmen over andere zaken dan bedoeld in lid 5 is het voorstel verworpen.

 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits

  • dit besluit met voorafgaande in kennisstelling van het bestuur is genomen,
  • dit besluit schriftelijk is genomen.

  Stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van deze statuten,

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor bij de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaalde. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van twee/derde (2/3de) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

ONTBINDING

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen achtentwintig dagen, doch niet eerder dan vijftien dagen na de eerste vergadering, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Op de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering is het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de vereniging heeft, te bepalen door het algemene vergadering.
 4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en).
 6. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

PARTIJRAAD

Artikel 20

 1. De partijraad is een vertegenwoordiging van de leden tussen algemene vergaderingen in. Haar taken en werkwijze worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 2. Slechts zij die lid zijn van de vereniging, kunnen lid zijn van de partijraad.
 3. Leden van de partijraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
 4. Een lid van de partijraad wordt voor twee jaar benoemd en is maximaal twee opeenvolgende termijnen benoembaar.
 5. De taken van de partijraad bestaan uit:
  1. het adviseren van het bestuur over te nemen besluiten
  2. het controleren van de algemene politieke lijn van de vereniging en het adviseren van het bestuur daarin;
  3. andere taken zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

COMMISSIES/GREMIA

Artikel 21

Het bestuur is bevoegd onder diens verantwoordelijkheid aparte gremia of commissies in te stellen, zoals bijvoorbeeld een Raad van Advies, een Comité van Aanbeveling en dergelijke. De samenstelling, wijze van benoeming, besluitvorming, zittingstermijn en dergelijke worden door het bestuur bij afzonderlijk reglement geregeld.

LOKAAL BIJ1

Artikel 22

 1. De vereniging kan afdelingen instellen gebaseerd op een gemeente of regio. Deze afdelingen kunnen uitsluitend worden ingesteld door het bestuur, De richtlijnen voor het oprichten van afdelingen zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement. Een afdeling krijgt de naam van de gemeente of regio, gevolgd door de toevoeging BIJ1.
 2. Het bestuur van de afdeling wordt gekozen door de leden van de vereniging woonachtig in het desbetreffende afdelingsgebied. Eenmaal ontslagen bestuursleden door de vereniging kunnen niet wederom tot bestuurder van de desbetreffende afdeling benoemd worden, tenzij met verleende toestemming van het bestuur. Het bestuur van de vereniging schorst en ontslaat de bestuursleden van een afdeling.
 3. De wijze van benoeming van de bestuursleden van een afdeling, alsmede haar taken, werkwijze en regels worden nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 4. De leiding en het besturen van een afdeling berusten bij de bestuursleden van een afdeling.
 5. Een afdeling is voor haar respectievelijke beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de leden in hun gemeente of regio.
 6. Een afdeling dient wat betreft haar financiën verantwoording af te leggen aan het bestuur en aan de leden in hun gemeente of regio.
 7. Het bestuur van de vereniging kan in het geval van niet of niet behoorlijk functioneren van een afdeling de desbetreffende afdeling opheffen.
 8. Bestuursleden van een afdeling moeten lid zijn van de vereniging en woonachtig in het desbetreffende afdelingsgebied.
 9. Een afdeling heeft in alle gevallen de volgende primaire taken:
  1. Het lokaal representeren van BIJ1 en het uitdragen van de politieke doelstellingen van de partij;
  2. Het ontplooien van activiteiten binnen het afdelingsgebied voor zowel leden als andere geïnteresseerden;
  3. In overleg met het landelijk bestuur en mits het mogelijk is, deelnemen aan verkiezingen die in het afdelingsgebied zijn uitgeschreven;
  4. In het geval van verkiezingen het opstellen van het programma en de kandidatenlijst en het inwinnen van advies over het opstellen van het programma en de kandidatenlijst bij het partijbestuur. De leden van de vereniging woonachtig in het desbetreffende afdelingsgebied beslissen over vaststelling van het programma en de kandidatenlijst.
 10. De bestuurders van afdelingen van de vereniging onderschrijven het doel, de visie en de waarden en normen van de vereniging en verklaren dit schriftelijk bij hun benoeming.

SLOTBEPALING

Artikel 23

In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.