Create README.md

This commit is contained in:
Kiara Grouwstra 2023-06-13 23:30:52 +02:00 committed by GitHub
commit 96ff63f2d7
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 48 additions and 0 deletions

48
README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,48 @@
# Reglement voor BIJ1 commissies
Het BIJ1 partijbestuur stelt commissies in, formuleert hun opdracht en is statutair eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de commissies.
Het partijbestuur heeft als taak het:
- Benoemen en ontslaan van commissieleden
- Formuleren, controleren en beoordelen van de opdracht
- Vaststellen van de financiële en materiële bevoegdheid van de commissies
- Dechargeren of opheffen van de commissie bij volbrenging
> **Artikel 11 van de statuten**<br/>
> Het bestuur is bevoegd onder diens verantwoordelijkheid aparte gremia of commissies in te stellen, zoals bijvoorbeeld een Raad van Advies, een Comité van Aanbeveling en dergelijke.
> De samenstelling, wijze van benoeming, besluitvorming, zittingstermijn en dergelijke worden door het bestuur bij afzonderlijk reglement geregeld.
## Commissies
### Samenstelling
De commissies dienen divers van samenstelling te zijn. Hierbij moet nadrukkelijk plaats gemaakt worden en ruimte blijven voor mensen uit groepen die te maken hebben met systematische marginalisering.
### Wijze van benoemen en ontslag
Commissieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het partijbestuur. 
De onderlinge rolverdeling gebeurt met inspraak van het partijbestuur en/of wordt binnen eigen commissie vergadering bepaald.
### Omgangsvormen
1. De commissies dienen kennis te nemen van de 'BIJ1 Safer Space richtlijnen' en het 'anti-pestprotocol' en toe te zien op naleving hiervan, zowel binnen eigen gelederen als bij de organisatie van activiteiten.
1. De commissies dienen op inclusieve gelijkwaardige wijze te opereren door gemeenschappelijke koersbepaling en gelijkwaardige waardering voor ieders inbreng
1. Er worden heldere samenwerkingsafspraken gemaakt over (gezamenlijke) verantwoordelijkheden, rolverdeling en de wijze van communicatie
### Geheimhouding
1. Elk commissielid is verplicht de geheimhoudingsclausule te ondertekenen
1. Elke expert, adviseur of anderzijds betrokkene is verplicht de geheimhoudingsclausule te tekenen
1. Elk lid of vrijwilliger die toegang krijgt tot gevoelige informatie is verplicht een verwerkingsovereenkomst en geheimhoudingsclausule te tekenen
### Besluitvorming
Commissies hanteren een democratische vorm van besluitvorming. Hier kan de commissie per besluit vorm aan geven middels de volgende besluitvormingsmodellen:
- Op basis van consent: de beslissing kan gemaakt worden als iedereen er oké mee is. Dit kan zijn óf het er mee eens zijn óf geen zwaarwegende bezwaren.
- Op basis van consensus: als de meningen verschillen moet men elkaar in het midden zien te vinden. Door discussie en compromissen de stelling aanpassen.
- De meerderheid bepaalt: meeste stemmen gelden.
### Zittingstermijn
Elke commissie krijgt in haar opdracht de zittingstermijn gedefinieerd.