simplify readme command

This commit is contained in:
Kiara Grouwstra 2023-10-07 20:50:20 +02:00
parent eb8d17ab0b
commit 3b1b2df4e9
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -40,10 +40,9 @@ pass git init
Daarna kun je deze gedeelde store toevoegen.
```sh
git clone ssh://git@code.bij1.org:222/bij1/password-store.git ~/bij1-shared
ln -s ~/bij1-shared ~/.password-store/bij1-shared
git clone ssh://git@code.bij1.org:222/bij1/password-store.git ~/.password-store/bij1-shared
```
# password store beheren
Zorg dat je in de juiste directory werkt, bijvoorbeeld:
@ -51,6 +50,7 @@ Zorg dat je in de juiste directory werkt, bijvoorbeeld:
```sh
cd ~/.password-store/bij1-shared
```
Van hieruit kun je `pass` commando's gebruiken.
Dit is tevens de locatie van waaruit je Git commando's uitvoert.
Let wel dat `~/.password-store/` een aparte Git repo is, vanwaar je dus niet deze remote kunt pullen/pushen.